Daiki Carlo u Teto u Ara gayra, Quzi daikyan rash u pisa

Ara u Teto u Carlo La bawkyan hal garanawa zolana